• 021-11111111  

عنوان پروژه : ترجمه چینی

  قیمت تخمینی سایت

  کارفرمای پروژه

مهسا منظمی مشاهده پروفایل

  مهلت تحویل

روز مشخص نشده
ساعت مشخص نشده

  جزئیات پروژه

نوع پروژه ترجمه
نوع ثبت خصوصی
نام مجری امیررضا مرادی
سطح کیفی دانشجویی
مبلغ ضمانت 100 تومان

  توضیحات پروژه


توضیحات ندارد.

  پیشنهادات


امیررضا مرادی قیمت پیشنهادی : 18000 تومان

تایید شده توسط کارفرما

تضمین کیفیت
امیررضا مرادی قیمت پیشنهادی : 12000 تومان
من پروژه شما را با حداقل قیمت انجام خواهم داد